ET 
/

◊ 
 › Narva Soldino Kooli päevakava

Narva Soldino Kooli päevakava

 

Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lg 6 ja sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 ”Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” alusel

 

Üldsätted

1) Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.

2) Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja – meetodeid.

3) Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.

4) Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

 

Koolimaja

1) Koolimaja on avatud õppepäevadel kell 7.00 – 20.00.

2) Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on koolimaja suletud, v. a erandjuhud.

3) Kõrvalistele isikutele on sissepääs koolimajja lubatud ainult eelnevalt kokkuleppel kooli juhtkonnaga.

 

Õppetund ja vahetund

1) Õppetunnid algavad kell 8.00 vastavalt kinnitatud tunniplaanile.

2) Õppetund algab eelkellaga, mis heliseb kolm minutit enne tunnikella.

3) Õppetunni pikkus on 45 minutit.

4) Vahetunni pikkus on 10 minutit.

5) Söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

 

Õppetundide ajad:

1. tund   8.00 –   8.45

2. tund   8.55 –   9.40

3. tund   9.55 – 10.40

4. tund 11.00 – 11.45

5. tund 12.05 – 12.50

6. tund 13.10 – 13.55

7. tund 14.05 – 14.50

8. tund 15.00 – 15.45

 

Söögivahetundide aeg:

1. söögivahetund   9.40 – 09.55, 1.ABCD, 2.ABCE, 3.ABCE

2. söögivahetund 10.40 – 11.00, 4.ABDE,5.ABCD, 6.ABCDE

3. söögivahetund 11.45 – 12.05, 7.ABCD, 8.ABCDE

4. söögivahetund 12.50 – 13.10, 9.ABCDE ja PPR.

 

Kooli- või klassi ülemineku juhul distantsõppele toitlustamise küsimus lahendatakse koostööd koolipidajaga.

 

Õppetöö

1) Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

2) Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö.

3) Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

4) Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

5) I klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

6) Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

7) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

8) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

9) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

    1. miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

    2. miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

10) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

   1. 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

   2. 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;

   3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

11) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

 

Õppekava toetavad tegevused

1) Koolis toimuvad huvi-ja aineringid, õppekäigud, võistlused, aineolümpiaadid ja muud klassivälised õpilasüritused.

2) Huvi – ja aineringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde huviringide tunniplaani alusel.

3) Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.

4) Kool võib korraldada õppekäike, matku, võistlusi jmt tegevusi ning seda arvestatakse õppe- ja kasvatustöö osana ning päevakava täitmisena.

5) Üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid e-kooli vahendusel vähemalt 3 päeva ette.

 

Pikapäevarühm

1) Koolis töötab 1.- 3. klassi õpilastele pikapäevarühm.

2) Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad 13.00 täiendava lõunasöögi.

 

Ainekonsultatsioonid

1) Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
110