UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Keelekümblus › Varajane keelekümblus

Varajane keelekümblus

Narva Soldino Gümnaasium pakub nii osalist kui ka täielikku varajast keelekümblust. Praegu õpib koolis osalise keelekümblusprogrammi järgi kaks paralleelklassi ja täieliku programmi järgi üks klass.

I. I. Täielik varajane keelekümblusprogramm

Varajase keelekümblusprogrammi koolide tunnijaotusplaani põhimõtted

http://www.kke.ee/index.php?lang=est&menus_ID=8&pages_ID=8&mark=0

jaanuar 2005

  • 1.klassis toimub õppetöö ainult eesti keeles
  • alates 2.klassi II poolaastast lisandub vene keel kui emakeel
  • alates 4.klassist lisanduvad venekeelsed õppeained järgmistel põhimõtetel:

 Klass  Vene keeles õpetatavad ained
 4.klass  loodusõpetus
 5.klass  loodusõpetus
 1 oskusaine vastavalt kooli valikule
 6.klass  loodusõpetus
 1-2 oskusainet vastavalt kooli valikule
 7.klass  loodusõpetus
 matemaatika
 1-2 oskusainet vastavalt kooli valikule
 8.klass  matemaatika
 füüsika
 keemia
 kooli soovi korral 1 oskusaine vastavalt kooli valikule
 9.klass  matemaatika
 füüsika
 keemia
 kooli soovi korral 1 oskusaine vastavalt kooli valikule

Keelekümblusklassides õpetatakse vene keelt kui emakeelt ja lähtutakse riiklikus õppekavas emakeeletundidele ettenähtud ajast – s.t kohustuslik nädalatundide arv II kooliastmes on 15 tundi ja III astmes 12 tundi;

Kui kool koos lastevanematega soovib suurendada eestikeelsete ainete mahtu on neil see võimalus kui peetakse kinni kokkuleppest vene keele kui emakeele õpetamise suhtes.

 


Kokkulepped on sõlmitud vastavalt keelekümblusmetoodika teaduslikult toestatud põhimõtetele ning koostöös varajase keelekümbluse programmi koolidega 13.mail 2003.

 

II. 60% eestikeelne aineope alates 1.klassist

 

Keelekümbluskeskuse kontaktandmed

Natalja Mjalitsina, keelekümbluskeskuse juhataja, tel 7350640 natalja.mjalitsinainnove.ee
Anastassia Valužina Spetsialist (eestikeelne aineõpe põhikooli II astmes ja gümnaasiumis), tel 735 0649 anastassia.valuzinainnove.ee

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva