UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   


◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Keelekümblus › Varane keelekümblus

Varane keelekümblus

Narva Soldino Gümnaasium pakub nii osalist kui ka täielikku varajast keelekümblust. Praegu õpib koolis osalise keelekümblusprogrammi järgi kaks paralleelklassi ja täieliku programmi järgi üks klass.

I. I. Täielik varane keelekümblusprogramm

Varajase keelekümblusprogrammi koolide tunnijaotusplaani põhimõtted

jaanuar 2005

 • 1.klassis toimub õppetöö ainult eesti keeles
 • alates 2.klassi II poolaastast lisandub vene keel kui emakeel
 • alates 4.klassist lisanduvad venekeelsed õppeained järgmistel põhimõtetel:

 Klass  Vene keeles õpetatavad ained
 5.klass  Matemaatika
 1 oskusaine vastavalt kooli valikule
 6.klass  Loodusõpetus
 1-2 oskusainet vastavalt kooli valikule
 7.klass  Loodusõpetus
 Matemaatika
 1-2 oskusainet vastavalt kooli valikule
 8.klass  Matemaatika
 Füüsika
 Keemia
 kooli soovi korral 1 oskusaine vastavalt kooli valikule
 9.klass  Matemaatika
 Füüsika
 Keemia
 kooli soovi korral 1 oskusaine vastavalt kooli valikule

Keelekümblusklassides õpetatakse vene keelt kui emakeelt ja lähtutakse riiklikus õppekavas emakeeletundidele ettenähtud ajast – s.t kohustuslik nädalatundide arv II kooliastmes on 15 tundi ja III astmes 12 tundi;

Kui kool koos lastevanematega soovib suurendada eestikeelsete ainete mahtu on neil see võimalus kui peetakse kinni kokkuleppest vene keele kui emakeele õpetamise suhtes.

 


Kokkulepped on sõlmitud vastavalt keelekümblusmetoodika teaduslikult toestatud põhimõtetele ning koostöös varajase keelekümbluse programmi koolidega 13.mail 2003.

 

II. 60% eestikeelne aineope alates 1.klassist

 

Osaline varane keelekümblus

 • Tunnijaotusplaaniga saab lähemalt tutvuda kooli veebileheküljel: http://www.soldino.edu.ee/pildid/3/305/oppekavp.pdf
 • Osalise keelekümbluse erinevus täielikust on eelkõige selles, et matemaatikat õpetatakse esimesest klassist peale vene keeles. Lisaks sellele antakse lastele ka esimesest klassist alates vene keelt.
 • Keelekümbluskeskuse kontaktandmed

  Laura Komp, keelekümblusmetoodikakeskuse juhataja, tel 7350649 laura.kompinnove.ee
  Maire Kebbinau keelekümbluse peaspetsialist (kooliprogrammid), tel 735 0648 maire.kebbinauinnove.ee

   

   


    ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
    Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
    Kooli registrinumber: 75026690

  ☎  +372 3563080; +3723569560.  
  ✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
  ☸  www.soldino.edu.ee