UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Ressursside juhtimine › Õpikeskkonna turvalisus › Hädaolukorra lahendamine koolis (Seadus)

Hädaolukorra lahendamine koolis (Seadus)

§ 45. Hädaolukorra lahendamine koolis

(1) Hädaolukorrana käsitatakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab koolis viibivate isikute elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju.

(2) Kooli pidaja loob võimalused ja direktor korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras.

(3) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu ja hoolekogu ning eksperte. Hädaolukorra lahendamise plaanis nähakse ette:
1) hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted;
2) koolis hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded;
3) hädaolukorra lahendamist juhtivad ja lahendamisele kaasatavad isikud;
4) hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;
5) teabevahetuse korraldus;
6) koolitöötajate, õpilaste, vanemate ning vajaduse korral teiste isikute teavitamise korraldus;
7) õppekorraldus hädaolukorra ajal;
8) tegevused pärast hädaolukorda.

(4) Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab direktor.

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva