UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   


◊ Vastuvõtt › TERE TULEMAST !

TERE TULEMAST !

Kallis õpilane! Hea lapsevanem!

Tere tulemast Narva Soldino Gümnaasiumi!

  Narva Soldino Gümnaasium on Narva linna vene õppekeelega munitsipaalõppeasutus, mille ajalugu sai alguse 1985.a. Gümnaasiumi ajalugu. Alates 2005.õa gümnaasiumis edukalt töötavad hilise keelekümbluse klassid keelekümblus. Aastas 2007 on alanud gümnaasiumiastme üleminek eestikeelsele aineõppele 60% õppeainete ulatuses. 2012.õa on märkamisväärne, kuna alustasid tööd varajase keelekümbluse klassid. Tänapäeval on Narva Soldino Gümnaasium kiiresti arenev, turvalist õpikeskkonda gümnaasiumi renoveerimine 2004-2011. ja heal kvaliteeditasemel õppetööd pakkuv gümnaasium, kus põhiharidust omandatakse vene keeles ja gümnaasiumiastmes õppekeeleks on eesti keel. Koolis töö on korraldatud kolmes õppesuunas: tervist säästev, majandus ja ettevõtlikkus ning integratsioon metoodilised ainesektsioonid ja õppesuunad. Gümnaasiumis õpib üle 820 õpilase ning töötab üle 75 õpetaja.

  Gümnaasiumi algkooli õppekava prioriteetideks on loovmõtlemise arendamine, tantsukunsti õpetamine ja majandusalaste algteadmiste kujundamine. Õppekava rakendamiseks vanemate soovil avatakse huviringid , mis aitavad mitmekülgselt arendada õpilasi. Kõige väiksematele pakutakse muusikalise ja mängulise inglise keele ringid, muusikalise eesti keele ring. Tegutseb õpilastest tantsuansambel "Pervotsvety", mille liikmed osalevad aktiivselt ja edukalt traditsioonilistel laulu- ja tantsupidudel Tallinnas. Teatriringi õpilased on saavutanud auhinnalised kohad linna teatrifestivalil "Kuldkalake" Algkoolis on avatud pikapäevarühmad. Et tagada õpilastele tervislik, huvitav ja kasulik suvevaheaja algus korraldatakse iga juuni alguses kahenädalane suvekoolilaager.

  Põhikoolis pannakse rõhud üldhariduse kõrgele kvaliteedile, mille tagamisele aitab kaasa koolis tegutsev tugisüsteem, kuhu kuuluvad sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog ja karjäärikoordinaator nõustamine. Põhikooli õpilased osalevad aktiivselt erinevates projektides, konkurssides ja olümpiaadidel. Keeli - inglise, eesti ja saksa keeli – õpitakse väikestes rühmades, mis tõhustab õppimist. Alates 2005.a rakendatakse andekate õpilaste toetussüsteemi.

 Gümnaasiumiastmes lähtutakse õpilaste huvidest ja eelistustest, võimaldatakse valikainena täiendavaid eesti keele ja inglise keele tunde, saksa keelt, riigikaitseõpetust, majandusõpetust, projektijuhtimist, karjääriõpetust jne. Gümnaasium kasvatab tugeva potentsiaaliga tulevasi ettevõtjaid: tegutsevad õpilasfirmad, mis esinevad edukalt ka riiklikul tasandil. Õpilasfirmad korraldavad õpilaslaatu ja osalevad linna- ja rahvusvahelistel võistlustel. 2012.a meie õpilane Vjatšeslav Antoškin saavutas esmakordselt esikoha majanduse vabariiklikul olümpiaadil. Gümnaasiumiastmes toimub järjepidev üleminek eestikeelsele aineõppele. Gümnaasiumiastmes õpetatakse eesti keeles eesti kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, geograafiat ja inimeseõpetust ning koolivalikained vastavalt valitud õppesuunale. Ettevalmistus eestikeelseks aineõppeks algab läbi eestikeelse huviringitegevuse juba algkoolis ning jätkub põhikooliastme keelekümblusklassides. Toimub tihe koostöö Narva kolledžiga: gümnaasiumiastme õpilastel on võimalik külastada omal valikul Narva kolledžis huvipakkuvat loengukursust. Huvilised liituvad TÜ teaduskooli matemaatika-, füüsika-, meditsiini-, keeleteaduse ja programmeerimise kursustega. 2012.a gümnaasium on liitunud Sisekaitseakadeemia eelkutseõppega ning teeb tihedat koostööd Kaitseministeeriumi ja Ida-Virumaa Noorte Akadeemiaga projekti "Sinu Riigi Kaitse" raames.

  Gümnaasiumi tiiva alt on välja kasvanud tuntud vilistlased gümnaasiumi ajalugu ja enamik gümnasiste jätkab õpinguid kõrgkoolides.

  Gümnaasiumis aktiivselt edeneb mitmekesine projektitegevus. On loodud koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga, toimub pidev õpilaste vahetus - õpilased elavad peredes ja käivad tundides keele õppimise eesmärgiga. Aastas 2011 aktiivselt tehakse koostööd Venemaa koolidega: toimuvad telesillad, korraldatakse õppeekskursioone ja osaletakse erinevates üritustes.

  Gümnaasiumis töötab huvijuht, on avatud tervisekabinet. Оn olemas loengusaal. Gümnaasiumi raamatukogu on varustatud eestikeelse kirjandusega, on tellitud lastele ja noortele huvi pakkuvad eestikeelsed ajakirjad. Peale õpikute-töövihikute ja kohustusliku kirjanduse tagamise korraldatakse raamatukogus pidevalt väljapanekuid aktuaalsetel teemadel.

  Koolis on renoveeritud söökla, võimla ja aula, arvutikabinet, töökojad. Fuajees on vitriinidele paigaldatud tööõpetusetundides meisterdatud kaunid esemed ning spordisaavutusi demonstreerivad kuldkarikad. Viimasel ajal on uuendatud gümnaasiumi veebileht, spordiuudiste portaal. Esimesel korrusel on paigaldatud teler, mis edastab nii õpetaja- kui õpilasperele operatiivselt kõige päevakajalisemat informatsiooni. Gümnaasiumi missioon on kasvatada õpilase isiksust. Gümnaasiumi põhiväärtuseks on õpilastele mitmekülgsete võimaluste avamine õppe- ja kasvatusvaldkonnas.

 

Meie gümnaasium pakub õpilastele kõiksuguseid võimalusi õppe- ja kasvatustöö alal. 2011.aastast kuulub gümnaasium UNESCO Ühendkoolide võrgustikku.

 

 

TERE TULEMAST!
Roman Treial
Narva Soldino Gümnaasiumi direktor

 

 

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee