NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM

 

 

 

 

KÄSKKIRI

 

 

Narva 31.08.2011.a nr 1-7/149

 

 

 

Narva Soldino Gümnaasiumi 2011/2012.õa üldtööplaani kinnitamisest

 

 

 

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava § 14, § 17, § 20, § 27

 

 

kinnitan Narva Soldino Gümnaasiumi 2011/2012.õa üldtööplaani, mis on käesoleva käskkirja lahutamatu lisa (lisa 1)

 

 

 

Ljubov Fomina

Narva Soldino Gümnaasiumi direktori kt

 

 

 

Lisa: 1 lehel 1 eks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Lutšezarnaja

sekretär

 

 

 

Mittenõustamisega isikul on õigus pöörduda avaldusega kooli tegevuse üle teenistuslikku järelvalvet teostava ametiasutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

 

 

 

 SOLDINO
GÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN 2011/2012.õa

 

Kinnitatud direktori 31.08.2011 käskkirjaga nr 1-7/149

I.   Üldsätted

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41, 240) § 70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt üldtööplaani täitmise kindlustab kooli direktor ning üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.

 

II.   2011/2012.õa kokkuvõtte

2010/2011.õa üldtööplaan koostas SH aruande põhjal. Üldtööplaani täitmine arutati juhatuse koosolekul ja MN.

2010/2011.õa tegevuste kokkuvõtte:

Valdkonnad

Kõige olulisemad saavutused aastal

See ei ole võimalik rakendada aastaks

eestvedamine ja juhtimine

 • Arengukava uuendamine,
 • Kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine,
 • Koolielu reguleerivate dokumentide korrigeerimine (uue PGS alusel) ja täitmise kontroll,
 • Tervisenõukogu moodustamine

 

 

personalijuhtimine

 • Personalipolitika väljatöötamine,
 • koolisiseseplaani loomine,

 

Eneseanalüüsil põhineva arenguvestluse korra väljatöötamine ja rakendamine

koostöö huvigruppidega

 • koostööd koolieelsete lasteasutustega,
 • Uuendanud hoolekogu koosseisu,
 • Korraldanud lastevanemate rahulolu uuringuid.
 • Koostöö Rapla Veesiroosi kooliga
 • Õpilasomavalitsuse aktiviseerimine
 • Tõhustanud koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga ja teiste ülikoolidega
 • Tõhustanud projekti tegevus huviasutustega

 

Tõhustada koostööd vilistlastega

 

õppe- ja kasvatusprotsess

 • koostanud uus õppekava
 • andekate laste motivatsioonisüsteemi väljatöötamine,
 • kasutatud õpilaste rahulolu-uuringuid
 • Järjepidev üleminek eesti õppekeelele gümnaasiumiastmes
 • Tervisliku eluviisi propageerimine

 

andekate laste motivatsioonisüsteemi rakendamine

ressursside juhtimine

 • Leida lisa rahastamisallikaid
 • Riski analüüsi läbiviimine, tegevuskava koostamine

programm Turvaline kool rakendamine

 

 

III. 2011/2012.Õppeaasta tegevuskava. Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli arengukavast

1.      tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine

Ülesanne

Luuakse selline koostöökultuur, kus kõik kooli töötajad ja asjassepuutuvad huvipooled saavad otsustusprotsessis kaasa rääkida.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Regulaarsetel ainesektsioonide koosolekutel informeeritakse õpetajaid olulistest muudatustest ning võetakse need arutusele.

Üks kord veerandil

direktor

Kooli olulisemate dokumentide väljatöötamisesse kaasatakse kõik huvipooled läbi hoolekogu, õpilasomavalitsuse, vanemate koosolekute, ümarlaudade, veebipõhiste arutelude ja muude kokkusaamiste.

Aasta jooksul

direktor

Kõik vastuvõetud dokumendid avalikustatakse kooliveebilehel.

Aasta jooksul

direktor

 

Ülesanne

Arendatakse välja kaasava juhtimise põhimõtteid järgiv juhtimissüsteem

 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Koostada pikaajaline plaan eestvedamise arendamiseks koolis ja viia läbi süstemaatiline koolitus eestvedamise mõistmiseks. (2012)

 

noovember

direktor

Leida eestvedamisvõimekusega töötajad, koolitada neid vastavate oskuste täiendamiseks

Aasta jooksul

direktor

Jaotada arendusrühmad üle gümnaasiumi, kindlaks määrata ainesektsioonide juhatajate ning arendusrühmade juhtide tööülesandeid ja kohustusi ning õigusi (2012)

detsember

direktor

Täiustada personalipoliitika, kus on täpselt ja selgelt kirjeldatud struktuuriüksused ja koolisisene tööjaotus.

Aasta jooksul

direktor

Toetada teadlikult ja süsteemselt töötajaid, kes ei saa oma tööga hakkama

Aasta jooksul

direktor

 

 

Ülesanne

Luua asjalik seiresüsteem AK valdkondade toimimise jälgimiseks, tulemuste ja parendussuundade teadvustamiseks, tervikpildi nägemiseks

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Sisehindamissüsteemi täiustamine lähtudes nõuniku tagasisideraportist. (2012)

 

direktor

Õppeaastate andmete fikseerimine lähtuvalt muudetud sisehindamiskriteeriumidest /näitajatest

Aasta jooksul

direktor

Süsteemne eestvedamist ja juhtimist hindava rahuoluküsitluse läbiviimine.

aprill

direktor

 

2. Tegevusvaldkond: personalijuhtimine

Ülesanne

Töötajate sisemotivatsiooni toetamiseks arendatakse välja ja korrigeeritakse motivatsioonisüsteemi.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Töötajate motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi rakendamine

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Sellise töökeskkonna loomine, kus töötajad saavad end realiseeruda vastavalt oma oskustele ja huvidele.

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Eneseanalüüsil põhineva arenguvestluse korra väljatöötamine ja rakendamine

Aasta jooksul

õppealajuhataja

 

Ülesanne

Luuakse tingimused pedagoogide professionaalse arengu toetamiseks

 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Koolitusvajaduse väljaselgitamise süsteemi ajakohastamine.

 

õppealajuhataja

Professionaalset arengut toetava ja kaasaja nõuetele vastava koolituskava väljatöötamine ja rakendamine (sh IKT-alased , projektiõpet tutvustavad koolitused) ning õpetaja kaasaja nõuetele vastava koolituse võimaldamine.

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Õpetajate ja koolimeeskonna koolitamine uuendatud õppekavade rakendamiseks.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

Täiendkoolitusel osalemise ja tulemuslikkuse analüüsimise metoodika ajakohastamine.

 

mai

Õppealajuhataja

Eesti keele õppimist toetavate ürituste korraldamine.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

 

Ülesanne

Personalitöö korraldus viiakse vastavusse parimate personalijuhtimise praktikate ja õigusaktides kehtestatud nõuetega

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Kooli eesmärkidest lähtuva personalipoliitika täiustamine

Aasta jooksul

õppealajuhataja

 

3. Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatusprotsess

Ülesanne

Tõhusa koolisisese tugivõrgustiku ja karjäärinõustamise süsteemi loomine, toetamaks nii õpilasi kui ka nende vanemaid, et nad saaksid lapse arengut asjatundlikult toetada

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Karjäärinõustamise kontseptsiooni koostamine ja tugivõrgustiku töö tõhusam rakendamine

oktoober

õppealajuhataja

Karjääriteenuse arendamine ja karjäärinõustamise alastes projektides osalemine

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Õpetajate koostöö kontseptsiooni väljatöötamine

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

Kujundava hindamise süsteemi kui õpilaste väljalangevuse vähendamise abivahendi väljatöötamine ja rakendamine

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

 

Ülesanne

Tõhustatakse hariduslike erivajadustega õpilaste üle peetavat seiret, tugi- ja toetussüsteemide rakendamist.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugisüsteemide mõjuanalüüsi läbiviimine.

mai

õppealajuhataja

Andekate õpilaste juhendamise kontseptsiooni rakendamine.

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Kaasaegsete, õppijakesksete õpetamismeetodite ja virtuaalse õpikeskkonna (e-õppe võimaluste) tõhusa rakendamise kaudu võimaluste loomine individuaalsust arvestavaks võimetekohaseks õppeks

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

PISA tulemuste põhjalikuma analüüsi läbiviimine ja vajalike muudatuste töökavadesse sisseviimine.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

 

Ülesanne

 

Kooliõppekava kohandatakse vastavalt kaasaja nõuetele ning keskendutakse gümnaasiumi õppesuundade väljaarendamisele

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Kooliõppekava uuendamine ja arendamine, õppesuundade kirjeldamine

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Meetmete väljatöötamine õppesuundade toetamiseks.

 

oktoober

õppealajuhataja

Huviringide tegevuse ajakohastamine.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

Huviväline tegevused

Aasta jooksul

Huvijuht

 

Ülesanne

Tegelik õppe- ja kasvatustegevus viiakse vastavusse uutes riiklikes õppekavades õppe- ja kasvatustegevusele seatud tingimustega.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Kooli õppekava täitmise analüüsi läbi viimine ja vajalike muudatuste sisseviimine

mai

õppealajuhataja

Õpilasuurimistööde, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine õppekavas ning veebipõhise toe osakaalu suurendamine õppeprotsessis

 

õppealajuhataja

õppesuundade väljaarendamine ja rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses.

 

Plaanide jaargi

Õppealajuhataja

Lõimumiskava rakendamine: gümnaasiumiastme üleminek eestikeelsele aineõppele mahus 60%.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

Kooliõppekava üldosas sätestatu sh läbivad teemad ja üldpädevused lõimumine ainekavadesse ja õppeprotsessi.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

Ülesanne

Luuakse selline töökultuur, kus kõik koolitöötajad on teavitatud kehtivatest õigusaktidest ja järgivad nendes sätestatut.   

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Õpetajate süstematiline teavitamine hariduselu puudutavatest õigusaktidest.

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Sisekontrolli raames õigusaktides sätestatud nõuete täitmise seire ja analüüs

Plaanide jaargi

õppealajuhataja

 

Ülesanne

tervisliku eluviisi propageerimine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Läbiva teema Tervis ja ohutus kajastamine õppekavas, ainekavades ja tööplaanides

Aasta jooksul

tervise nõukogu esimees

õppealajuhataja

Õpilaste ja koolipersonali tervist edendava strateegia rakendamine

Plaanide jaargi

tervise nõukogu esimees

 

 

Kavandatud õppenõukogu tegevus

 

Tegevused

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1.       kooskõlastab kooliraamatukogu kogude komplekteerimise teavikutega 2. arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ning nende muudatuste kohta

 

märts

õppenõukogu esimees

1.  otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise;

2.       otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;

3.       otsustab õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel

Juuni 2012

õppenõukogu esimees

1. kinnitab kooli üldtööplaani

2. õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

august 2012

õppenõukogu esimees

 

Käesolevas üldtööplaanis on kavandatud neli korralist õppenõukogu koosolekut õppenõukogu ülesannete täitmiseks, mis on sätestatud haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruses nr 44 . Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist. Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

 

Kavandatud klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused   

 

Ülesanne

Uue, alates 01.01.2011, kehtima hakkava liiklusseaduse ja selles olevate oluliste muudatuste tutvustamine õpilastele.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Muudatuste tutvustamine õpilastele seoses uute reeglitega jalakäijatele ja jalgratturitele

september

kooli juhtkond

liiklusalased üritused kavandatakse eraldi ürituste kavaga

september

huvijuht

MEETMED, MIDA RAKENDATAKSE, ET TAGADA ÕPILASTELE VÕIMALUS KESKHARIDUSE TASEMEL ÕPINGUTE JÄTKAMISEKS EESTI KEELES.

Ülesanne

eesti keele oskuse tagamine ning eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Luua eesti keele sõbraliku õhkkonna läbi õpetamismeetodite mitmekesisuse

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

 

Arendada ja toetada lõimitud aine- ja keeleõpet ning keelekümblusprogrammi lähtudes keelekümbluskvaliteedi kriteeriumidest

Aasta jooksul

õppealajuhataja

keelekümblus programmi koordinator

Toetada keelemapi kasutamist

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

Eesti keele õppimise sh eestikeelset aineõpet soodustava e-õppe võrgustiku loomine

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

 

Laiendada eesti keele õpet mitteformaalses keskkonnas teiste asutustega koostöö kaudu

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

projektijuht

Tõhustada eesti keele sh ka eesti keeles õpetatavate ainete õpetamist

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

 

Välja töötada ja rakendada eesti keeles õpetatavate valikainete õppekavad

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

 

Igas kooliastmes alates 1. klassist osalise eestikeelse õppekava väljatöötamine, tagades 60% kogu õppetöömahust

Aasta jooksul

õppealajuhataja

 

Võimaldada eesti keele kui võõrkeele õpetajatele ja eesti keeles oma õppeainet õpetavatele õpetajatele täiendusõpet sh LAK-õppe metoodika vallas ja keelekümbluse ümberõppel.

Aasta jooksul

õppealajuhataja

ainesektsiooni juhatajad

 

4. Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine

Ülesanne

Täiendavate finantseerimisallikate leidmine ja olemasolevate rahaliste vahendite otstarbekas kasutamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Renoveerimistööde teostamine,

Renoveerida fuajee (projekti koostamine)

Aasta jooksul

direktori asetäitja majandusalal,

projektijuht

Kaasaegse tehnika ja vajalike õppevahendite ning inventariga varustamine.

Aasta jooksul

direktori asetäitja majandusalal

Rahaliste/mitte rahaliste vahendite taotlemine fondidest ja SA-st Tiigrihüpe

Aasta jooksul

projektijuht

 

Ülesanne

Ainete avastamine ja sihipärane arendamine IKT abil

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

E-õppe koolituste sh sisekoolituste võimaldamine

Koolituse plaani jaargi

Õppealajuhataja

infojuht

E-õppe keskkondade loomine ja e-õppe materjalide koostamine.

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

infojuht

 

Ülesanne

Luuakse võimalused infotehnoloogia ja kaasaegsete õppemeetodite laialdaseks kasutamiseks riikliku õppekava eduka rakendamise eesmärgiga.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Õppeklasside arvutite ja meediaprojektoritega varustamine.

Aasta jooksul

infojuht

 

 

Ülesanne

Luuakse laste ja kogu koolipersonali tervisele ohutu ja tervist tugevdav koolikeskkond

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Hädaolukorras käitumise plaani elluviimine

Aasta jooksul

direktori asetäitja majandusalal

 

Tervist edendava programmi väljatöötamine, rakendamine ja arendamine

Aasta jooksul

tersvist säästeva suuna juht

Kasvatustegevuses turvalist koolikeskkonda käsitlevate teemade osakaalu suurendamine läbi õppetundide ja klassivälise tegevuse.

Aasta jooksul

õppealajuhataja

Programmis Turvaline kool ja liiklusohutuse projektides osalemine

 

Kriisimeeskond

 

Ülesanne

Säästlike majandamisvõtete planeerimine ja rakendamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Teha koolihoonete energiaauditi.

 

Aasta jooksul

direktori asetäitja majandusalal

 

Paigaldada kabinettides elektrienergia säästu tagavad valgustid

 

Aasta jooksul

direktori asetäitja majandusalal

 

 

Ülesanne

Kindlustada nõuetekohane asjaajamine koolis

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Mõjusa ja tõhusa dokumentide haldamise süsteemi loomine (kis.hm.ee).

Aasta jooksul

infojuht

Õpetajate ja koolitöötajate koolitamine

Aasta jooksul

Õppealajuhataja

infojuht

Ülesanne

Raamatukogu tegevusest, teatme- ja infoteeninduse korraldusest, õpilaste, töötajate ja vanemate teavitussüsteemi loomine ja rakendamine   

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Raamatukogu teabetegevuse kava koostamine

August

raamatukoguhoidja

Raamatukogu tegevuskeskkonna ja suhtluskultuuri ajakohastamine

Aasta jooksul

raamatukoguhoidja

 

5. Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega

Ülesanne

Lapsevanematega/lapse õigusliku esindajaga lugupidava ja ühiste eesmärkide teadvustamisel tugineva suhtlemisstiili valimine; vanemate kui võrdsete partnerite kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

luua pedagoogiliste loengute, individuaalsete nõustamiste, temaatiliste lastevanemate koosolekute, lahtiste uste päevade ja konverentside süsteemi

Plaani jaargi

direktor, huvijuht

 

Lastevanemate kooli Lapsevanem on ka õpetaja strateegia väljatöötamine

september

Direktor

 

Ülesanne

Luua tugevad, mitmeid valdkondi haaravad partnerlussuhted koolieelsete lasteasutustega.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Välja töötada ja rakendada kooli piirkonna lasteaedades käivate laste vanematele NSG tutvustava maineprogrammi

Plaani jaargi

Direktor

klassijuhatajate ainesektsiooni juhataja

 

Koostöö tõhustamiseks vajalike tegevuste kavandamine.

september

Direktor

klassijuhatajate ainesektsiooni juhataja

 

 

Ülesanne

Kujundada ühtse haridusruumi abil õpikeskkond, mille loomisse on kaasatud kõik asjaomased huvigrupid.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

Kõikide huvigruppidega koostöö ootuste, vajaduste ja eesmärkide läbirääkimine ja tegevuskavade koostamine.

september

õppealajuhataja, huvijuht

Õppe- ja kasvatustöö kavandamine lähtudes kooli arengukava ja kooliõppekava eesmärkidest ja prioriteetidest ning koostöös NKTÜ, Narva Kutseõppekeskuse, Narva teiste haridusasutuste, kultuuri- ja spordiasutustega. Ühisürituste läbiviimine.

Aasta jooksul

õppealajuhataja, huvijuht

Kooli- ja klassivälise tegevuse üle seire teostamine lähtudes sisehindamise korras määratletud tegevusnäitajatest.

Aasta jooksul

õppealajuhataja, huvijuht

Koostöös vilistlaste, vanemate ja Kutseõppekeskusega kutsealase töö arendamine läbi projektitegevuse ja valikainetundide.

Aasta jooksul

õppealajuhataja, huvijuht,

projektijuht

 

Ülesanne

Kujundatakse ÕOV meeskond, kus iga meeskonna liige teab enda rolli koolis ning on valmis ka selleks täielikult pühenduma.

Tegevused

Tähtaeg

Vastutav isik

ÕOV liikmete tegevusvaldkondade kindlaks määratlemine

september

Huvijuht

ÕOV tegevusstrateegia väljatöötamine.

september

direktor, huvijuht

ÕOV liikmete koolitamine

Aasta jooksul

direktor, huvijuht

 

Kooli hoolekogu tegevused, tulenevalt kooli arengukavast, on kavandatud hoolekogu tööplaanis, millega saab tutvuda kooli veebilehe kaudu.